Administrator danych osobowych

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest spółka IPROCURE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (02-013) przy ul. Lindleya 16. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można się kontaktować mailowo pod adresem: […]

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

 1. w celu zawarcia i wykonania umowy – odpowiedzi na przesłane zapytania ofertowe, realizacji zamówienia, realizacji umowy sprzedaży na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej: „RODO”;
 2. dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt c RODO;
 3. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, którymi są:
  1. prowadzenie procesów biznesowych,
  2. marketing produktów i usług Administratora;
  3. ustalenie lub dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami, związanymi z zawieraną z Panią/Panem umową sprzedaży; - podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt f RODO.

Odbiorcy danych

Dane osobowe będą przekazane do podmiotów świadczących na naszą rzecz usługi wsparcia w tym usługi księgowe, usługi IT, przedsiębiorstwa pocztowe, firmy kurierskie, firmy transportowe. Ponadto Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione na żądanie podmiotów upoważnionych do tego na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytania ofertowe, realizacji zamówienia, bądź realizacji umowy sprzedaży, a także po jego zakończeniu, tak długo, jak wynika to z przepisów prawa lub uzasadnionego interesu Administratora. Dane, które przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich, czyli do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do Organizacji Międzynarodowych.

Jakie przysługują Pani/Panu prawa w związku z przetwarzaniem przez nas danych?

Przysługuje Panu/Pani:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia swoich danych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 5. prawo do przenoszenia swoich danych,
 6. w uzasadnionych przypadkach prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,
 7. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych jest zgoda wyrażona na podstawie przepisów RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem,
 8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do kontaktu z Panią/Panem lub zawarcia i wykonania umowy.

Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób prowadzący do automatycznego podejmowania decyzji i nie będą podlegały profilowaniu.